Algemene voorwaarden


Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Voorwerp en toepassingsgebied

Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

Little Lou  
Antoon De Pesseroeylaan 26
9831 Deurle – België
BTW  BE0744.908.926 – Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0744.908.926
RPR GENT 

Tel: +32 478 632 508
e-mail: info@littlelou.be

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website “www.littlelou.be” (de “webshop”) met betrekking tot de op de website www.littlelou.be aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen op www.littlelou.be aanvaardt u deze Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Ofschoon de algemene verkoopsvoorwaarden en website evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor de Belgische klanten.


De Verkoper behoudt zich het recht voor de Verkoopvoorwaarden af en toe te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zullen echter slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst
Door de aankoop van producten via deze website verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website.

Artikel 2 – Beschrijving en beschikbaarheid van producten


2.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de website bevinden met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de website wordt geraadpleegd door de koper, en binnen de perken van de beschikbare stock.
De verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van producten op de website weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een bestelling  indien een product niet meer beschikbaar zou zijn.


2.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. De weergave van de kleuren van de producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de pc/smartphone/tablet van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.


Artikel 3 - Aankoopprijs


De prijs van elk product wordt weergegeven op de website ( hierna de “Aankoopprijs”) in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs geldt in België en is exclusief de leveringskosten, eveneens ten laste van de Koper. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.


Hieronder vindt u de gehanteerde leveringstarieven:
België:   € 6 (gratis vanaf € 75,-)
Nederland:  € 7
Luxemburg:  € 6,50
Frankrijk:  € 8,50
Rest van EU: € 15,-
Buiten EU:  € 30,-

 

Artikel 4 - Bestellingsmodaliteiten


4.1. Little Lou zal elke bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de koper naar het door de koper opgegeven adres, binnen de 24 uur na bestelling. De bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de bestelling, het bestelde product, de aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden.
De door Little Lou verstuurde bevestiging van de bestelling maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen partijen.

4.2. Little Lou houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren indien:
• er zich op het moment dat de bestelling geplaatst werd een fout van technische aard voordeed op de website www.littlelou.be of wanneer er foutieve prijsinformatie vermeld staat op de website www.littlelou.be;
• het bestelde product niet beschikbaar is. In dit geval laten wij de koper dit per e-mail weten;
• de verstrekte facturatie- en/of betalingsgegevens niet correct of niet verifieerbaar zijn;
• weigering door de bankinstelling van toelating tot betalen met kredietkaart;
• we vermoeden dat de koper jonger is dan 18 jaar.
Uiteraard zal Little Lou in bovenstaande gevallen de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

Artikel 5 - Betalingsmodaliteiten


Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met Mollie. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart.
De betaling van de online bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren: Visa, Mastercard, Maestro, Bankcontact. Deze worden ook op de website www.littlelou.be vermeld.
 


Artikel 6 - Levering


6.1. De overdracht van risico aan het koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product ter beschikking wordt gesteld aan het gekozen levering adres.

6.2. Het komt de koper toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van producten moeten binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van producten schriftelijk te worden meegedeeld aan Little Lou op info@littlelou.be.
6.3. Leveringstermijn
Little Lou streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 3 werkdagen. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument, het product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de consument het recht de bestelling te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

6.4. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft Little Lou eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de goederen.

6.5 In het geval de koper de levering of ontvangst van goederen onredelijk lang uitstelt nadat Little Lou de koper op de hoogte heeft gebracht dat we hebben geprobeerd de producten te bezorgen, of indien de koper een verkeerd leveringsadres heeft opgegeven waardoor de levering niet kon plaats vinden, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 10 werkdagen daaropvolgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan gaat Little Lou ervan uit dat de koper het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen. Zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen, worden de goederen terugbetaald (in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen).

Artikel 7 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten


7.1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering.
De koper die van deze herroeping gebruik wenst te maken moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een e-mail naar info@littlelou.be. De koper ontvangt een e-mail met de nodige instructies tot retournering. Eveneens moet de koper, binnen dezelfde termijn, het product terugsturen in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop.
Little Lou heeft het recht om uw retourzending te weigeren en uw terugbetaling af te wijzen indien
• het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt (al gedragen werd);
• het product niet goed werd verpakt;
• een deel van het product ontbreekt.

Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de koper het product met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Little Lou en zij hij het bewijs van verzending behouden: Little Lou – Antoon De Pesseroeylaan 26 – 9831 Deurle – België.
Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal Little Lou binnen een termijn van 10 dagen na de acceptatie overgaan tot terugbetaling van de aankoopprijs. De kosten van de initiële verzending blijven ten laste van de koper.  De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat dient te worden vermeld in de herroepingsaanvraag. Terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat Little Lou het product terug ontvangen heeft.

7.2. De koper heeft eveneens het recht om de op de website www.littlelou.be gekochte goederen te retourneren indien deze gebrekkig zouden zijn. De koper dient daartoe zo spoedig mogelijk (maximum 3 dagen) na levering een verzoek in te dienen via e-mail op info@littlelou.be. Indien wij dit verzoek goedkeuren, wordt per e-mail de noodzakelijke instructies gegeven voor de retournering.
Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft, het product nog niet werd gewassen of gebruikt en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd.
 


Artikel 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens


De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop.
 


Artikel 9 - Aansprakelijkheid


De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan, voor alle stappen van toegang tot de website, van het proces van de bestelling, tot de levering. De aansprakelijkheid van Little Lou kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van Little Lou, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.
 


Artikel 10 - Contact en geschillenregeling


In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de koper de mogelijkheid contact op te nemen met Little Lou via het adres: info@littlelou.be. Wij engageren ons tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 7 werkdagen.
 


Artikel 11  Geldigheid- Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank


Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.
Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht. De Rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent als enige bevoegd.